Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som upprättas av två äkta makar i vilken det beskrivs hur respektive makes egendom skall fördelas vid en eventuell separation. Ett äktenskapsförord upprättas vanligen i början av en relation då två individer ingått äktenskap, men det juridiska dokumentet är giltigt när än det upprättats i tid, såvida det är upprättat innan en eventuell separation.

Äktenskapsbalken, vilken innehåller regler för äktenskap med mera, är en del av familjerätten vilken i sin tur är en del av civilrätten. Detta innebär att den reglerar lagar och regler berörande enskilda rättssubjekt och situationer och förhållandet mellan dessa.

Ett äktenskapsförords innehåll

Ett äktenskapsförord ska beskriva vilka egendomar som skall tillfalla respektive make/maka vid en skilsmässa. Detta görs genom att man i äktenskapsförordet beskriver vilka egendomar som skall betraktas som respektive makes enskilda egendom vid äktenskapsskillnad. Och enligt äktenskapsbalkens 7 kapitel, vilken berör makars egendom går äktenskapsförordets begäran om fördelning av egendom före samtliga övriga punkter vad gäller fördelning av egendom utan särskilda begäran genom avtal makar emellan.

Viss egendom behöver inte nämnas i äktenskapsförordet för att det ska betraktas som en make/ makas respektive enskilda egendom. Gåvor som denne givits eller egendom som tillfallit denne via testamente, vilken i testamentet har beskrivits som den enskilda individens enskilda egendom, kan ej tillfalla den andre maken även vid äktenskapsskillnad. Den betraktas alltid som dennes enskilda egendom.

Egendom som inte är respektive persons enskilda egendom kan den andre maken/ makan göra anspråk på då den ingår i makarnas gemensamma egendom, vilken de enligt äktenskapsbalkens 7 kapitel har rätt till hälften vardera. De har därmed giftorätt på denna egendom. Äktenskapsförordet är således ett sätt att behålla en äganderätt på den egendom man vill skydda.

Upprättande av ett äktenskapsförord

Äktenskapsförord ska, för att vara giltigt, upprättas i skrift och undertecknas av respektive make/ maka. Det måste även lämnas in till tingsrätten för att registreras i systemet, och denna kan göras hos vilken tingsrätt som helst i Sverige. Tingsrätten registrerar sedan detta och sedan finns äktenskapsförordet registrerar i äktenskapsregistret hos SCB. Det är först då det är giltigt juridiskt sett.

Fördelar

Det ärr fördelaktigt att upprätta ett äktenskapsförord då man har egendom som man inte vill att den andra i äktenskapet ska göra anspråk på. Det kan vara ekonomisk egendom i form av kapital eller prylar och annan egendom som har värde för den enskilda individen. Sådana ägodelar är klokt att genom äktenskapsförord göra till enskild egendom för att den andra makan inte ska ha anspråksrätt på egendomen. Det är även fördelaktigt att upprätta ett äktenskapsförord i början av ett äktenskap för att undvika konflikt i ett senare skede.