Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som upprättas av två äkta makar i vilken det beskrivs hur respektive makes egendom skall fördelas vid en eventuell separation. Ett äktenskapsförord upprättas vanligen i början av en relation då två individer ingått äktenskap, men det juridiska dokumentet är giltigt när än det upprättats i tid, såvida det är upprättat innan en eventuell separation.

Äktenskapsbalken, vilken innehåller regler för äktenskap med mera, är en del av familjerätten vilken i sin tur är en del av civilrätten. Detta innebär att den reglerar lagar och regler berörande enskilda rättssubjekt och situationer och förhållandet mellan dessa. read more